போதனாசிரியர் – கிழக்கு மாகாண கிராமிய தொழிற்துறை அபிவிருத்தி திணைக்களம்

போதனாசிரியர் - கிழக்கு மாகாண கிராமிய தொழிற்துறை அபிவிருத்தி திணைக்களம் கிழக்கு மாகாண கிராமிய தொழிற்துறை அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் போதனாசிரியர் பதவிகளுக்கான…

கிழக்கு மாகாண உள்ளுராட்சி திணைக்களம் வேலைவாய்ப்பு

கிழக்கு மாகாண உள்ளுராட்சி திணைக்களம் வேலைவாய்ப்பு கிழக்கு மாகாண பொதுச் சேவையின் மாகாண உள்ளுராட்சித் திணைக்களத்தின் சட்ட உத்தியோகத்தர், தரம் III (திணைக்களம்)…

சட்ட உத்தியோகத்தர் வேலைவாய்ப்பு விண்ணப்பம் – கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் செயலகம்

சட்ட உத்தியோகத்தர் வேலைவாய்ப்பு விண்ணப்பம் - கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் செயலகம் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் செயலகத்தின் சட்ட உத்தியோகத்தர், தரம் III பதவிக்கு…

அலுவலக உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு விண்ணப்பம்

அலுவலக உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு விண்ணப்பம் படிவம் இலங்கைப் பொதுப் பயன்பாட்டு ஆணைக்குழு வேலை வாய்ப்புகள் அலுவலக உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு கல்வித் தகைமை மற்றும்…