வாடிக்கையாளர் சேவை உதவியாளர் – மக்கள் வங்கி

வாடிக்கையாளர் சேவை உதவியாளர் – மக்கள் வங்கி

வேலை விபரணம் DOWNLOAD
இணைய விண்ணப்பம் APPLY NOW
 அறிவுறுத்தல் DOWNLOAD

விண்ணப்ப முடிவு : 21-06-2021

மிக முக்கியமான வேலைவாய்ப்பு :

கிராம அலுவலர் 

 

WhatsApp வேலைவாய்ப்பு குழுவில் இணைய படத்தை அழுத்தவும்