ஆசிரியர் கல்லூரிகளில் 2021/2022 ஆசிரியர் கல்விப் பாடநெறியைத் தொடர்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவம்

Application Form for Continuing Teacher Education Course 2021/2022 in Teacher Colleges

ஆசிரியர் கல்லூரிகளில் ஆசிரியர் கல்விப் பாடநெறியினைத் தொடர்வதற்காக ஆசிரியர்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல் – 2021 / 2022

கல்வி அமைச்சினால் வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கை இலக்கம் 28/ 2016 இற்கமைய தகைமைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் பட்டதாரி அல்லாத பயிற்றப்படாத ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர் கல்லூரிகளில் ஆசிரியர் கல்விப் பாடநெறியினைத் தொடர்வதற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

ஆசிரியர் கல்வி பாடநெறியினை இதுவரை பூர்த்தி செய்யாத ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் உதவியாளர்கள், இச்சுற்றறிக்கை இலக்கம் 28 / 2016 இற்கமைய தயாரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவங்களை 2021, ஏப்பிறல் 27 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் ”கல்விப் பணிப்பாளர், ஆசிரியர் கல்வி நிருவாகக் கிளை, கல்வி அமைச்சு, இசுருபாய, பத்தரமுல்ல” என்ற முகவிக்கு பதிவுத் தபாலில் அனுப்ப வேண்டும்.

Instructions

28/2016 circular

Download Application

WhatsApp வேலைவாய்ப்பு குழுவில் இணைய படத்தை அழுத்தவும்